Engelli Öğrenci Birimi
Üni 101 dersi kapsamında üniversite yaşamına katılan engelli öğrencilerimize üniversitemizi tanıtıyoruz.
Amaç ve Görevler

Amaç: 

Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.

Görevler:

a) Tüm öğrenciler, akademik ve idari personel için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler yapmak.

b) Engelli öğrencilerin üretim, kendine bakım ve serbest  zaman aktivitelerinde fonksiyonel kapasitelerini ve toplumsal katılımlarını artırmak için programlar ve projeler geliştirmek.

c) Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri tespit etmek ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

d) Engelli öğrencilerinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak, engelli öğrencilerimize yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.

e) Konu ile ilgili yayınlar yapmak, seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

g) Engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sitesi oluşturmak.

h) Alınan kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

ı) Maddi güçlüğü bulunan engelli  öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

i) İlgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

j) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

k) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

l)  Engelli öğrencilerin Erasmus programlarından yararlanmaları için gerekli çalışmalar yapmak.